Návrh č. 6 - 2. místo

title

Jan Schleider, Adam Kořistka, Alena Mynarčíková

Návrh parku Hády vychází z minimálních zásahů, které podpoří jedinečnost místa a dodají mu vyšší uměleckou a přírodní hodnotu. Cesty v parku jsou koncipované tak, aby se střídalo světlo a stín. Návštěvníci tak budou moci zažít pocit ze slunečné, suché louky stejně jako z tmavé, kompaktní výsadby dřevin, nebo hlubší rokle. Celkový koncept byl navržen tak, aby vznikl park, který si budou moci návštěvníci spoluvytvářet a vzít za vlastní. Návrh je založen na několika principech, které jej utváří.

-Změny v parku budou postupné, rozdělené na etapy a bude možné sledovat vývoj jednotlivých kroků.

-Základ parku tvoří postupně nahrazovaná zeleň, kdy budou selektivní probírkou odstraňovány krátkověké a asanovány invazivní druhy dřevin. Vzniknou tak rozmanitá společenstva podrostových bylin a trávníků.

-V některých částech parku jsou umístěny dočasné instalace z místního vykáceného materiálu. Výtvarné objekty budou tvořeny lidmi z okolí na uměleckých workshopech.

-Obvodové lemy parku jsou tvořeny minimálně 40m širokým lemem vegetace, tvořené stromy, keři a bylinami, které zajistí hygienickou bariéru před hlukem a prachem.

-V parku je možné se pohybovat po okružních cestách, jejichž základ tvoří původní asfaltová cesta, na kterou naváže systém propustných zpevněných cest z mechanicky zpevněného kameniva.

V parku je navržen významný setkávací prostor na otevřené louce, kde jsou k dispozici dřevěné multifunkční objekty s možností výdeje občerstvení, toalety, sklad mobiliáře a vyhlídka. Na louce je možné pořádat drobné kulturní akce, workshopy, letní kino apod. V prostřední části parku se nachází terénní deprese/rokle/, která tvoří přechodovou zónu mezi otevřenou loukou a tmavým boscem. Středem rokle vede štěrková stezka a po obvodu zvýšená dřevěná cesta z latí. Na dně rokle jsou navrženy kameny s jemnou prohlubní pro zachytávání vody. Do horní plochy kamene jsou vloženy části svítící hmoty, která bude v noci vytvářet efekt spadlých hvězd. Bosco tvoří kontrast ke světlé louce a polosvětlé rokli. Jedná se o spletitou síť vyšlapaných cest, která bude vznikat organicky dle pohybu lidí. Vznikne zde mozaika rozmanitých biotopů, přírodních pokojů, hra stínů a světel, v rámci pestré vegetace budou ukryta umělecká díla.

Součástí návrhu je i dětské hřiště založené na herních prvcích z akátové kulatiny a nízkými trávníky pokryté výsypky zeminy, které vytváří iluzi travnatých boulí určených ke hrám. Na svahy pod ulicí Žarošickou byl navržen ovocný sad starých odrůd na vysokokmenech. V parku bylo ponecháno několik ploch pro nerušený rozvoj rostlin, jedná se o svahy hráze odkaliště, pásy ochranného pásma vedení vysokého napětí a jednu volnou plochu v parku.

Pěší lávka (nad rámec základního řešení parku). V případě, že se park bude jevit, jako dlouhodobě perspektivní je navrženo zřídit pěší lávku jako bezpečný nadchod a spojnice sídliště v Líšni s parkem.