Návrh č. 4

title

Bc. Zuzana Daníčková, Bc. Petra Navrátilová, Bc. Miroslava Remešová, spolupracující: Bc. Michaela Baková

Základní koncept návrhu vychází z detailního průzkumu území s důrazem na studium stávající vegetace, cestní sítě a zajímavých prvků. Snahou je v co nejvyšší možné míře využít již vzniklé porosty vzrostlých dřevin, křoviny, lada a přirozenou konfiguraci terénu s přihlédnutím na ekologičnost a ekonomičnost celého díla.

Hlavní zásady návrhu:

1. Vznikne bezbarierový cestní okruh umožňující využití parku hendikepovanými, méně mobilními lidmi a maminkami s kočárky.

2. Budou založeny průseky v „lesních“ porostech pro jejich zpřístupnění a příjemné užívání se současným zachováním divokosti okolní vegetace.

3. Vznikne centrální louka s obří sochou, která nabídne možnost odpočinku i her na slunci, či v mírném stínu. Volný prostor umožní aktivní či pasivní využití i pro velké skupiny lidí.

4. Budou využita drobná lada v porostním plášti a přeměněna na malé louky s možností intimního posezení.

5. Střední část parku bude přeměněna na lesopark s ukrytými herními prvky, nabízející možnost procházek a hry ve stinném prostředí.

6. Bude zachován a k edukativním účelům využit cenný sukcesní porost v severní části území.

7. Do příhodných okrajových částí parku bude situováno dětské a workoutové hřiště, jako možná aktivní zábava pro děti a pro dospělé.

8. Celý park bude doplněn o vhodný mobiliář přírodního charakteru.

9. Budou ideově navržena místa vhodná pro vybudování vstupu do území, lávky, umístění parkoviště a toalet.

10. Obří dřevěná socha muže na velké louce bude působit jako centrální a identifikační prvek celého parku.

Nejvýraznějším prvkem kompozice bude obří dřevěná socha muže (jménem Stanislav). Napůl ležící postava se upřeně dívá přes spontánní porosty dřevin směrem na lom Hády. Celá scéna vyjadřuje věčný boj a dialog mezi člověkem na jedné straně (pohled na nezahojenou jizvu kamenolomu Hády) a nekonečnou rozmanitostí a sílou Přírody na straně druhé (spontánní porosty dřevin na odkališti).

Soubory ke stažení